شهریور92

1392/8/28 0:0

صورتجلسه:                                                                                                     

جلسه هیات مدیره صندوق قرض الحسنه شهدای کارکنان دانشگاه در مورخ 92/06/13 روز چهارشنبه و رأس ساعت 30: 11 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا ... مجید و باحضور اکثر اعضاء تشکیل گردید وبراساس درخواست متقاضیان وام وبا توجه به امتیاز بندی بعمل آمده و اولویت های مربوطه افراد ذیل واجد شرایط دریافت وام تشخیض داده شده اند .

 
ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

1
فریده نظری
40/000/000
14 طیبه گشمرد
25/000/000
2
امید غریبی 
40/000/000
15  نسرین شبانکاره
15/000/000
3
 سهیلا شنبه زاده
40/000/000
16  حسین وزانی
25/000/000
4
 ستاره شنبه زاده
40/000/000
17  عبدالرضا غضنفری 20/000/000
5
 شهلا شنبه زاده
40/000/000
18  صغری فهیمی 20/000/000
6
عصمت چهابی بوشهری 30/000/000
19
 عبدا... چاهشوری 20/000/000
7
معصومه رمضانی 30/000/000 20  مدینه قائدی 10/000/000
8
 ناهید پلنگ زاده 30/000/000
21
 لیلا سباعی 20/000/000
9
 منوچهر رضایی بوشهری 40/000/000 22  گوهر هاشمی مقدم 20/000/000
 10  عزیزه نیکرای فرد 40/000/000 23 ا...کرم شوکت 30/000/000

11

 حسین دهقانی فرد  40/000/000 24    

12

 خداکرم واسموس 35/000/000 25    
13 دولت رفعت 40/000/000 26    
 
 
 
 
 
 
 


   
تعداد بازدید:   ۱۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >