اسفند92

1392/12/21 0:0
اسفند92

صورتجلسه:                                                                                                     

جلسه هیات مدیره صندوق قرض الحسنه شهدای کارکنان دانشگاه در مورخ 92/12/21 روز چهارشنبه و رأس ساعت 30: 10با تلاوت آیاتی چند از کلام ا ... مجید و باحضور اکثر اعضاء تشکیل گردید وبراساس درخواست متقاضیان وام وبا توجه به امتیاز بندی بعمل آمده و اولویت های مربوطه افراد ذیل واجد شرایط دریافت وام تشخیض داده شده اند .

 
ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ وام

1
منصوره گل محمدی
50/000/000
1 سودابه مسیبی
30/000/000
2
زینت لاوری
50/000/000
2 خدیجه برزین
30/000/000
3
مرضیه امینی خواه
50/000/000
3 مرتضی مهاجر
40/000/000
4
مهدی جمالی
50/000/000
4 محمد دشتیان 25/000/000
5
مریم شبل حکما بوشهری
50/000/000
5 سیمین خلیلی 40/000/000
6
بشرا عباسکی 50/000/000 6 خضر خلیلی 40/000/000
7
جعفر رضائیان 50/000/000 7 ماهرخ میرزازاده 40/000/000
8
حوریه خوشکار 50/000/000 8 غلامعلی عزیزی 35/000/000
9
میمنت توبه خاک 50/000/000 9 محمد کریم پوربهی 30/000/000
 10 علیرضا غریب زاده 50/000/000 10 سکینه جوهر زاده لولی 30/000/000

11

افروز غریبی 50/000/000 11 بتول آذریون  40/000/000

12

زینب مقدسی بوشهری 50/000/000 12 عبدالحسین افراسیاب 20/000/000
13 اسماعیل دشتی 50/000/000 13 علی اکبر جوهرزاده 15/000/000
14 زینت سرخوش 50/000/000 14 حیدر واسموس 30/000/000
15 عبدالرضا محبوبی 50/000/000 15 حسین صفری جهاندیده 15/000/000
16 مدینه دریاپیما 50/000/000 16 حسین دهقانی خلد 30/000/000
17 سید عباس پیامی 50/000/000 17 عبدالحسین ثقفی 20/000/000
18 محمد فاطمی 50/000/000 18 گل چهره دشتی 10/000/000
19 ناصر بهمن زاده 50/000/000 19 ماشاا... باتشی 30/000/000
      20 زهرا صفائی 20/000/000
      21 عبدالحسین محمودی 10/000/000
 
 
 
 
    جمعا به مبلغ 1/530/000/000  
 
 


   
تعداد بازدید:   ۱۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >